pdf
问询与回复:南亚新材料科技 科创板 8-3 补充法律意见书(二)
国浩律师(上海)事务所 关 于 南亚新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 的 补充法律意见书(二) 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MAD RID SIL ICO N VALL EY 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编:200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二〇年五月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书 8-3-1 目 录 目 录............................................................................................................................ 1 第一节 引言................................................................................................................ 2 一、出具本补充法律意见书的依据.................................................................... 2 二、律师应当声明的事项.................................................................................... 3 第二节 补充法律意见书正文 ..................................................................................... 5 问题四、关于诺德新材........................................................................................ 5 问题七、其他........................................................................................................ 7 第三节 签署页............................................................................................................ 9 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书 8-3-2 国浩律师(上海)事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 补充法律意见书(二) 第一节 引言 一、出具本补充法律意见书的依据 国浩律师(上海)事务所接受南亚新材料科技股份有限公司的委托,作为其 申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的特聘专项法律顾问,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规,中国 证券监督管理委员会颁布的《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号-公开发行证券的法律意见书和 律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法 律业务执业规则(试行)》,以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神,对南亚新材料科技股份有限公司的相
共 10 页 2021-02-23
举报
预览图
还剩10页未读,继续阅读
相关推荐
下载所需金币:1